GOLDEN PLAZA

  • Tên Dự án: Golden Plaza;
  • Quy mô dự án:
    • – Trung tâm thương mại
    • – Khách sạn Liberty Central: 120 phòng.
Danh mục: